REGULAMIN internetowego sklepu hurtowego LEKER

§1 Przepisy ogólne

 1. Sklep hurtowy (zwany dalej Sklepem) znajdujący się na stronie internetowej pod adresem leker.pl umożliwia dokonanie zakupów za pośrednictwem internetu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zakupy konsumentów nie będących podmiotami gospodarczymi nie będą realizowane.

 2. Poniższe punkty Regulaminu sklepu hurtowego mają zastosowanie wyłącznie względem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą kupujących towary Sklepu w celu dalszej ich odsprzedaży, a jednocześnie nie są konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego, zwanych dalej Kontrahentem.

 3. Sklep zastrzega sobie możliwość dokonania weryfikacji spełnienia warunku określonego w ust. 2 poprzez zawnioskowanie od Kontrahenta odpowiednich dokumentów lub informacji, tj. numer NIP, PESEL, decyzja w sprawie nadania numeru REGON, numer KRS lub innych, jeśli okaże się to w danym przypadku niezbędne.

 4. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego leker.pl jest firma „NOVA” Kozicka Beata, ul. Dębowa 4, Jazgarzewszczyzna, poczta 05-501 Piaseczno, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 2718 prowadzonej przez Wójta Gminy Lesznowola, NIP 123-036-22-56, REGON 017323721, zwana dalej Sklepem. Adresem korespondencyjnym jest adres ul. Wolska 34, 05-650 Chynów.

 5. Propozycja sklepu internetowego leker.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a więc złożenie zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

 6. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep podawane są w polskich złotych i wyrażone są w kwocie netto. Cena towaru nie zawiera kosztów przesyłki towaru do Klienta.

 7. Treść umowy kształtują przepisy kodeksu cywilnego, o ile postanowienia niniejszego regulaminu nie stanowią inaczej.
 8. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, c. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli. Celem zapewnienia użytkownikom pełnego bezpieczeństwa korzystania z naszego sklepu, proponujemy używanie najnowszych/zaktualizowanych wersji przeglądarek oraz ich rozszerzeń i wtyczek.
§ 2 Dane do przelewu - rachunek i numer konta

"NOVA" Beata Kozicka

ul. Dębowa 4

05-501 PiasecznoAlior Bank PLN

10 2490 0005 0000 4600 2314 7550

IBAN: PL 10 2490 0005 0000 4600 2314 7550

Alior Bank EUR:
PL 48 2490 0005 0000 4600 2909 5197
Alior Bank USD:
PL 68 2490 0005 0000 4600 8451 5399

Kod BIC/SWIFT Alior Bank (Bank Identifier Code)

ALBPPLPW


§ 3 Zamówienia

 1. Sklep dołoży starań, aby dostawa zamówionego towaru nastąpiła w terminie do 7 dni od daty zakupu, (jeżeli nie został ustalony inny termin), nie później niż w terminie określonym w ust. 4 zd.1. (95% zamówień realizujemy w 24 h).

W rozumieniu postanowień niniejszego Regulaminu przez zamówienie rozumie się oświadczenie woli Kontrahenta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu określające rodzaj i liczbę towaru.

 1. Informacja udzielona przez Sklep o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji, pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu.

 2. W przypadku niedostępności towaru lub części towarów objętych zamówieniem Kontrahent jest informowany o stanie zamówienia i w porozumieniu ze sprzedawcą podejmują decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 3. Zamówienia na produkty, które na stronach Sklepu opisane są jako produkty „dostępne na zamówienie”, realizowane będą pod warunkiem, że towar dostępny będzie u dostawców sklepu internetowego leker.pl.

 4. W przypadku towarów z oferty serwisu internetowego Leker.pl posiadających atesty, certyfikaty dopuszczające do zastosowań komercyjnych lub w szkołach i placówkach podlegających Ministerstwu Edukacji i Nauki, to informacja o posiadaniu takowych umieszczona jest w opisie (karcie produktu).

 5. Kontrahent w celu złożenia zamówienia dokonuje rejestracji poprzez założenie nowego konta dla hurtownika na stronie głównej sklepu wybierając opcje ” Nowe konto” lub podczas składania zamówienia.

 6. W celu zarejestrowania nowego konta wymagane jest podanie danych firmy, teleadresowych, kontaktowych, adresu e-mail oraz hasła.

 7. Wszelkie towary stanowiące przedmiot umowy pozostają własnością Sklepu do czasu wykonania obowiązków płatniczych Kontrahenta wynikających z danej transakcji.§ 4 Realizacja zamówień i dostawy

 1. Dostawa zamówionego towaru następuje w terminie do 7 dni od daty zakupu, (jeżeli nie został ustalony inny termin).
  (95% zamówień realizujemy w 24 h)

 2. Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 3. Koszt przesyłki jest uzależniony od jej wagi, objętości, wartości zamówienia i formy płatności - jest obliczany indywidualnie do każdego zamówienia. W celu uzyskania informacji na temat kosztu transportu prosimy o kontakt telefoniczny (48 661 51 56 wew. 23) lub e mailowy (leker@leker.pl).

 4. Ze względu na zróżnicowane wymiary i wagi produktów, koszt wysyłki obliczony automatycznie przez system może być nieprawidłowy. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo do ponownej kalkulacji kosztów przesyłki, przez co jej wartość może ulec zmianie. O ponownej kalkulacji zostaną Państwo poinformowani.
 5. W celu sprawdzenia stanu realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez e-mail, fax lub telefonicznie z pracownikiem sklepu Leker.pl. Pracownik udzieli informacji o stopniu zaawansowania w kompletacji zamówienia.

 6. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 45 dni licząc od złożeniu przez Kontrahenta oświadczenia woli. W przypadku dłuższej niedostępności towaru, termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie za zgodą Kontrahenta lub dokonywany jest na jego żądanie zwrot wpłaty.

 7. Sklep nie odpowiada za opóźnienie i zwłokę w realizacji umowy spowodowane okolicznościami siły wyższej, w szczególności przeszkodami w transporcie, przerwami w dostawie mediów, strajkami, opóźnionymi dostawami materiałów prawidłowo i terminowo zamówionymi u dostawców Sklepu.

 8. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kontrahenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, chyba że ustalony zostanie za zgodą Kontrahenta nowy termin realizacji zamówienia.

 9. Formy płatności:

  • Gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym towaru.

  • Przelewem przed dostawą towaru - przelew należy wysłać na konto: mBank, numer konta 46 1140 2004 0000 3902 8003 9161. Przy tej formie płatności procedurę realizacji zamówienia uruchamiamy po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy. Z chwilą wpłynięcia należności na nasze konto towar zostaje wysłany wraz z fakturą.

  • Płatność przy odbiorze przesyłki (płatne kurierowi firmy spedycyjnej).

 10. W przypadku braku otrzymania płatności za zamówienie w terminie 7 dni od jego złożenia, zamówienie zostanie anulowane.


§ 5 Sposoby dostawy i odbiór towarów

 1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym Leker.pl realizowane są na terytorium całego kraju, na indywidualnych warunkach możliwa jest wysyłka towaru za granicę Polski.

 2. Kontrahent posiada prawo wyboru sposobu dostawy:
  * odbiór osobisty z naszego magazynu.
  * przesyłka kurierska firmą spedycyjną
  * przesyłka priorytetowa Pocztą Polską (opcjonalnie)

 3. W razie podejrzenia niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem (np. zamawiany towar powinien być duży gabarytowo a klient otrzyma małą paczkę) lub uszkodzenia przesyłki Kontrahent powinien odmówić przyjęcia przesyłki i niezwłocznie o tym powiadomić Sklep.

 4. Przed przyjęciem towaru wysyłanego przesyłką kurierską lub pocztową Kontrahent jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym w szczególności do złożenia przewoźnikowi żądania do protokolarnego ustalenia stanu przesyłki. Klient powinien również niezwłocznie powiadomić Sklep o stwierdzeniu powyższych uszkodzeń. Brak zastrzeżeń przy odbiorze uznawany jest za wykonanie umowy przez Sklep. Reklamacje ilościowe nie mogą być dokonywane po odbiorze i nie będą rozpatrywane.

 5. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej lub operatora pocztowego musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.

 6. Przekazanie towaru kurierowi lub operatowi pocztowemu stanowi wykonanie zobowiązań Sklepu. Kontrahent ponosi wszystkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem towaru od momentu nadania przesyłki lub wydania towaru. Sklep nie odpowiada za zniszczenia towarów, w tym za ubytki lub utratę towarów powstałe w czasie transportu. Sklep podejmie wszelkie niezbędne czynności, aby dokonać na rzecz Kontrahenta przelewu swoich wierzytelności wobec przewoźnika w celu ewentualnego ich dochodzenia§ 6 Reklamacje

 1. W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłosić reklamację (listem, poprzez mail serwis@leker.pl lub poprzez wypełnienie formularza http://www.leker.pl/kontakt podając przy tym imię i nazwisko Klienta lub osoby zgłaszającej, adres mail, telefon, jej adres do korespondencji, nazwę towaru oraz o ile jest to możliwe numer dokumentu zakupu, datę zakupu, oraz możliwie szczegółowy opis problemu i żądania. W celu uszczegółowienia rodzaju reklamacji, w przypadku pomyłek, braków, niezgodnych ilości w realizacji zamówienia, prosimy o skorzystanie z formularza http://www.leker.pl/kontakt. Listowne reklamacje należy składać na adres korespondencyjny.

 2. W momencie zgłoszenia reklamacji Kontrahent, może zostać poproszony o uzupełnienie dokumentacji, niezbędnej do rozpatrzenia reklamacji m. in. dokumentacji zdjęciowej lub o przesłanie reklamowanego towaru do Sklepu wraz dowodem zakupu. W razie konieczności przesłania towaru do Sklepu powinien on zostać należycie opakowany w sposób gwarantujący odpowiednią ochronę podczas transportu do Sklepu.

 3. Sklep zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego niezwłocznie jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Kontrahent zostanie poinformowany na piśmie, mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Kontrahentowi równowartość ceny towaru.

 4. Odpowiedzialność Sklepu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zostaje wyłączona za wyjątkiem szkód, które Sklep wyrządził umyślnie.

 5. Strony umowy na podstawie art. 558 k.c. wyłączają odpowiedzialność wynikającą z tytułu rękojmi za wady.§ 7 Gwarancja

 1. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta Kontrahent może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu. Dane adresowe autoryzowanych punktów serwisowych znajdują się na stronie internetowej producenta oraz w karcie gwarancyjnej produktu.

 2. Warunki gwarancji, czyli prawa i obowiązki Kontrahenta określa producent w karcie gwarancyjnej, o ile gwarancja została udzielona.§ 8 Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).

2.    Obowiązujący regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

3.    Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów i zdjęć wykorzystanych w sklepie internetowym, logotypów bez zgody Sklepu jest zabronione.

4.    Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Zdanie poprzedzające nie stosuje się dla sporów, gdy stroną umowy jest Kupujący będący konsumentem lub osobą fizyczną zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.